Samen werken aan prettig(er) wonen en leven in Ede

De Stichting Idee in Uitvoering steunt financieel bewonersinitiatieven die leiden tot een plezierig woon- en leefklimaat in de gemeente Ede. Daarvoor beoordelen we of een idee de woon- of leefomgeving verbetert en/of bijdraagt aan de sociale samenhang in wijken en buurten.

Bestuur van Stichting Idee in Uitvoering:

Jan Pieter
van der Schans

voorzitter; als wethouder van de Gemeente Ede benoemd door het College van B&W van Ede

Henk van den Oever

secretaris, benoemd door het bestuur, tevens eerste contactpersoon voor initiatiefnemers.

Wim Sterkenburg

penningmeester, benoemd door bestuur Idee in Uitvoering

Ria Maliepaard

lid, vertegenwoordiger Welzijnsorganisatie Malkander

Marco de Wilde

lid, Directeur-bestuurder bij Woonstede

Henk Righolt

raadslid, benoemd door de gemeenteraad van Ede

Ellen Out

raadslid, benoemd door de gemeenteraad van Ede

Geschiedenis

Na de verkoop, in 1997, van het Edese Kabelnetwerk (de ‘CAI’) door de Stichting Media Netwerk was er een positief saldo van 12 miljoen gulden. De opbrengst van dit kapitaal werd besteed aan allerlei ‘ideeën’ die Ede wat mooier en leuker hebben gemaakt. De Stichting idee in Uitvoering doet dit nog altijd. Door de jaren heen zijn de toetsingscriteria en voorwaarden aangepast aan de tijdgeest, waarbij de oorspronkelijke doelstelling gelijk is gebleven.

Werkwijze Idee in Uitvoering

Het bestuur werkt zonder last en ruggenspraak. Men zorgt voor in stand houden van het vermogen, zodat inwoners van de Gemeente Ede nog jarenlang een beroep op de Stichting kunnen blijven doen. Het bestuur stelt jaarlijks een maximum totaalbedrag vast voor de realisatie van de creatieve ideeën van inwoners. De bijdrage is altijd een financieel ‘eerste zetje of laatste duwtje’, om zoveel mogelijk initiatieven mede mogelijk te maken Daarbij hanteert het bestuur criteria zoals die in het Reglement projectondersteuning staan omschreven.